شیلنگ شستشوی فاضلاب ترموپلاستیک

شیلنگ شستشوی فاضلاب ترموپلاستیک (گرما نرم)

عوامل مؤثر بر عمر استفاده شیلنگ

 

مقدمه:

شیلنگ های شستشوی فاضلاب Transfer Oil به طور هدفمند برای کاربردهای شستشوی با فشار بالا شبکه فاضلاب طراحی شده اند. طراحی و ساخت این شیلنگ بمنظور ممانعت از استفاده نادرست آن بوده تا عمر خدمات بلند مدت را برای کاربر فراهم کند.  در مورد هر نوع شیلنگی در عمل محدودیت هایی برای عمر مصرف آن وجود دارد که آن  بستگی به روش استفاده و تاریخچه اتصالات پرس شده روی شیلنگ از اولین زمان استفاده وجود دارد. کاربران میبایست نسبت به عواملی که میتواند موجب کاهش عمر خدمات شیلنگ شود آگاهی داشته باشند. صدمه به شیلنگ فاضلاب ممکن است به طور اساسی باعث خرابی لحظه ای شده اما میتواند مقدمه ای برای خرابی در آینده شود. اگر با دقت بیشتری با محصول کار شود، عمر خدمات آن میتواند به طور مؤثری افزایش یابد.

همچنین Transfer Oil توصیه میکند که لازم است اتصالات پرس شده روی شیلنگ با احتیاط صورت گیرد تا نه تنها خدمات بلند مدت را اراﺌه دهدبلکه به طور بالقوه از خرابی خطرناک آن ممانعت بعمل آورد. صدمات جدی، مرگ و تخریب تجهیزات و محل کار میتواند ناشی از پارگی یا از هم گسیختگی اتصالات هیدرولیکی پرس شده روی شیلنگ ناشی شودکه آسیب دیده، پاره شده و یا به طور نامناسب پرس شده و یا درست نصب نشده اند.

 

با به کار گرفتن توصیه های زیر میتوان ازخرابی زود هنگام جلوگیری کرد.

 

 

 

فهرست:

 1. از تاخوردگی شیلنگ جلوگیری کنید!
 2. شیلنگ را زمانی که به صورت حلقه درآمده نکشید!
 3. شیلنگ را با استفاده از وسایل نقلیه بیش از حد نکشید!
 4. از له شدگی شیلنگ جلوگیری کنید!
 5. شیلنگ را بیش از حد نتابانید !
 6. پوشش خارجی شیلنگ را با بریدن صدمه نزنید!
 7. از هادی لوله رو در ورودی فاضلاب استفاده کنید!
 8. از تاخوردگی شیلنگ در محل پرس اتصالات فشار قوی جلوگیری کنید!
 9. از قرقره جع کن شیلنگ مناسب استفاده کنید!
 10. هادی شیلنگ را روی دستگاه واترجت کنترل کنید!
 11. اتصالات فشار قوی فرسوده شیلنگ شستشوی فاضلاب را با قطعه جدید تعویض کنید!
 12. شیلنگ را به درستی انبار و نگهداری کنید!
 13. شیلنگ را از حرارت زیاد دور نگه دارید!
 14. شیلنگ ها را به طور مرتب بازرسی کنید!
 15. با استفاده از شیلنگ اصلی فشار قوی شستشوی فاضلاب سازگار با محیط زیست  ساخت      Transfer Oil (دارای گواهی تست) قدرت مانور، ایمنی و عمر شیلنگ فاضلاب را افزایش دهید!

 

                                                                                                     

                         

                 

 1. از تاخوردگی شیلنگ جلوگیری کنید! 

اگر شیلنگ بیشتر از شعاع خمیدگی مجاز خم شده باشد باعث صدمه به شیلنگ خواهد شد. مابین قسمت داخلی شیلنگ و پوشش حفاظتی خارجی در عمل لایه هایی ازجنس محکم که فشار بالا را حفظ میکند استفاده میشود. تا خوردن شیلنگ موجب انقطاع و تضعیف این لایه ها میشود. معمولا در صورتیکه شیلنگی یک بار تا خورده شود باعث تکرار آن در شرایط یکسان و تضعیف بیشتر لایه استحکامی شده تا سرانجام آن خرابی اتفاق افتد.

از تماس و اصطکاک شیلنگ در گوشه ها و سطوح تیز آدم رو  اجتناب کنید. اجازه دهید شیلنگ مسیر طبیعی خودرا با استفاده از هادی های لوله رو دنبال کند.

 

                                               

 

اخطار: تاخوردگی شدید شیلنگ ممکن است موجب صدمات جبران ناپذیر آن شود، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و تخریب تجهیزات و محل کار گردد.

 

 

 

 

 1. شیلنگ را زمانی که به صورت حلقه درآمده نکشید!

اگر در حین کار شیلنگ به صورت حلقه درآمد، پیش از ادامه کار آن را از حالت حلقه خارج سازید. کشیدن محکم شیلنگ ها در حالت حلقه، ممکن است موجب یک یا چند تاخوردگی در شیلنگ شده و درنتیجه ضعیف شدن منجر به خرابی زودهنگام آن میگردد.

 

 

                   

اخطار: کشیدن شیلنگ حلقه شده ممکن است موجب صدمه جبران ناپذیر شیلنگ شود، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کار گردد.

 

 1. شیلنگ را بیش از حد نکشید!

در حین عملیات شیلنگ درجه ای از کشش را هنگام تمیز کردن فاضلاب و به دنبال کشیدن تحمل میکند. شیلنگ نباید بیشتر از این عملیات نرمال تحت فشار باشد. اگر هنگام برداشتن شیلنگ از فاضلاب از حرکت تانک فاضلاب یا روش های دیگراقدام میکنید با سختی مواجه شدید از آن اجتناب کنید. از شیلنگ فشار قوی نباید به عنوان جایگزینی برای طناب در کار با دستگاهها و تجهیزات استفاده کرد. فشار بیش از حد روی شیلنگ  منجر به طویل شدن و صدمه زدن به لایه های خاص شیلنگ میشود. هر چند ممکن است شیلنگ کمی حالت انعطاف داشته و پس از کشیدگی کمی خود را جمع کند، اما هنوز احتمال آسیب دیدگی لایه های میانی مواد سازنده آن وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 1. از له شدگی شیلنگ جلوگیری کنید!

از بیش از حد کشیده شدن شیلنگ زمانیکه روی قرقره یا در شبکه فاضلاب حرکت میکند خودداری کنید. به اضافه، از عبور وسیله نقلیه روی شیلنگ فاضلاب یا قرار دادن اشیاء سنگین روی آن که موجب آسیب دیدگی میشود خودداری گردد.

 


اخطار: له شدن شیلنگ ممکن است موجب صدمه به شیلنگ شود، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کار گردد.
اجازه ندهید شیلنگ زیر فشار بار وساﺋط نقلیه قرار گیرد. عبور وساﺋط نقلیه روی شیلنگ فاضلاب ممکن است صدمه جران ناپذیری به آن وارد کند. تصویر دوم تأثیر فشار بار بیش از حد را روی شکل شیلنگ نشان میدهد.

 1. شیلنگ را بیش از حد نتابانید !

تاب دادن شیلنگ میتواند اثر مشابه ای چون کشیدن و له شدگی داشته باشد که موجب انقطاع لایه های شیلنگ میشود و عمر مصرف آن را کاهش میدهد. باید مراقب بود بویژه هنگام جمع کردن روی قرقره که شیلنگ انحنای طبیعی خود را حفظ کرده و تاب نخورد. حلقه های شیلنگ بایدتمیز بوده وجمع کردن شیلنگ مرتب و بصورت ردیفی لایه لایه در یک جهت صورت گیرد.  

 

              

اخطار: تاب دادن بیش از حد شیلنگ ممکن است به شیلنگ صدمه بزند، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کار گردد.

 

 1. پوشش خارجی شیلنگ را با بریدن صدمه نزنید !

گرچه مواد تشکیل دهنده پوشش شیلنگ از درجه بالایی از مقاومت پوششی و برشی برخوردار است اما هر شیلنگ قابل انعطافی اگر در تماس با یک لبه تیز قرار گیرد میتواند بریده یا تکه تکه شود، بویژه زمانی که تحت فشار کششی قرار گیرد. لذا باید در هنگام جمع کردن شیلنگ از تماس آن با لبه ها ی تیز خودداری نموده  و موادی  مانند شن و ماسه و غیره با گرفتن یک دستمال  روی شیلنگ تمیزگردد. در صورت امکان برای جلوگیری از تماس مستقیم با آدم رو و لوله ی فاضلاب  از هادی شیلنگ مناسب استفاده کنید.

 

 

 

اخطار: بریده شدن پوشش شیلنگ ممکن است موجب آسیب شیلنگ شود، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کار گردد.

 

 

 1. از هادی شیلنگ مناسب در ورودی فاضلاب استفاده کنید!

از یک هادی شیلنگ (هادی لوله رو) مناسب در هنگام ورود به فاضلاب استفاده کنید تا از تا خوردگی، له شدگی یا هر نوع تماس با لبه های تیز که میتواند موجب کاهش یا به خطر انداختن عملکرد شیلنگ شود جلوگیری کنید.

 

                   

اخطار: عدم استفاده از هادی مناسب در ورودی فاضلاب ممکن است موجب آسیب شیلنگ، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کار گردد.  

 

 1.  از تاخوردگی شیلنگ در محل پرس اتصالات فشار قوی جلوگیری کنید!

محل پرس اتصالات شیلنگ، نقاط ضعیف ویژه ای برای هر شیلنگ است و تاخوردگی، کشیدگی یا تاب خوردگی و پرس بیش از حد  در این نقاط ممکن است اتصال را ضعیف کرده و باعث نشت از این ناحیه شود. نشت در محل اتصال ممکن است بین لایه داخلی ولایه های پوشش خارجی شیلنگ حرکت کرده و ضمن شل کردن بست، موجب بلند شدن پوشش خارجی شیلنگ خواهد شد. در محل اتصال شیلنگ به قرقره شیلنگ جمع کن، شیلنگ باید مستقیما وصل و بدون خمیدگی و زاویه تند باشد.  

 

 

         

اخطار: تاخوردگی شیلنگ در محل اتصال آن ممکن است به شیلنگ صدمه بزند، منتج به خرابی زود هنگام، صدمه جسمی، مرگ و تخریب تجهیزات و محل کار گردد.

 

 1. از قرقره جمع کن شیلنگ مناسب استفاده کنید!

در اتصال و جمع کردن شیلنگ روی قرقره جمع کن شیلنگ باید از زاویه تند و خم شدگی جلوگیری کرد و شعاع خم شدگی مجاز شیلنگ در هر حالت رعایت گردد. از تماس با قسمت های برآمده روی قرقره خودداری کنید. سطح قرقره به طور ایده آل میبایست کاملا گرد باشد.

 

قرقره جمع کن شیلنگ نامناسب میتواند در هنگام استفاده، شیلنگ را له کرده و میتواند به آن آسیب بزند . پیکان سفید و دایره سیاه اثر آن را نشان میدهد.

اخطار: از قرقره جمع کنی که به شیلنگ آن صدمه بزند، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کارگردد، استفاده نکنید.  

 

 1. هادی شیلنگ را روی دستگاه واترجت کنترل کنید!

در مورد واترجت های مجهز به هادی شیلنگ  این کنترل ها شامل قسمت های چرخان هادی میباشد که باید به دقت صورت گیرد تا کشیدگی، تاخوردگی یا له شدگی بیش از حد شیلنگ ها اتفاق نیفتد.    

 

 

 

 

اخطار: هادی های شیلنگ غیر استاندارد نصب شده روی واترجت که ممکن است به شیلنگ آسیب برساند، منتج به خرابی زودهنگام،صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کارگردد.

 

 

 

11. اتصالات فشار قوی فرسوده شیلنگ شستشوی فاضلاب را با قطعه جدیدتعویض کنید!

گاهی اتصالات جدید ممکن است روی یک شیلنگ فاضلاب بدون دقت پرس گردد. اغلب چند متر ابتدا شیلنگ که وارد شبکه فاضلاب شده است سخت ترین تماس را دارد و ترکیدگی یا نشت میتواند در آن قسمت اتفاق بیفتد. اگر اتصالات جدید روی یک شیلنگ پرس شده است، توصیه میشود شیلنگ از اتصالات اصلی حداقل 5 متر، ترجیحا 10 متر، بریده شود. این بدلیل نشت مایع ازمحل اتصال است که میتواند از فاصله ای پایین شیلنگ  حرکت کند. پرس جدید باید در قسمت سالم شیلنگ انجام شود. قطر داخلی بوش پرس شیلنگ باید با توجه به استانداردها برای هر سایز لوله و توصیه کارخانه سازنده شیلنگ انتخاب شود.

لازم است که عملیات توسط یک شخص آموزش دیده اجرا گردد.

 

                             

 

اخطار: پرس کردن نادرست اتصالات جدید ممکن است به شیلنگ صدمه بزند، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و تخریب تجهیزات و محل کارکارگردد.

 

 

 

 1. شیلنگ را به درستی انبار و نگهداری کنید !

 

 

 

 1. شیلنگ را از حرارت زیاد دور نگه دارید!

شیلنگ های فاضلاب ترموپلاستیک تا دمای حداکثر 60 درجه سانتی گراد کار میکنند. از قرار دادن شیلنگ در تماس با منابع حرارتی در مدت زمان کار و انبار کردن خودداری کنید. زمانیکه شیلنگ فاضلاب در مخزن قرار دارد یا در طول عملیات تمیز کردن فاضلاب شیلنگ باید دور از منابع حرارتی با دمای بالا قرار گیرد.

اخطار:  قرار دادن شیلنگ در مسیر منابع حرارتی موجب آسیب به شیلنگ، منتج به خرابی زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و یا تخریب تجهیزات و محل کارمیگردد.

 

 

 1. شیلنگ ها را به طور مرتب بازرسی کنید!

کاربران میبایست از دستورالعمل های حفظ و نگهداری پیروی کنند. از خرابی های شیلنگ  بوسیله ایجاد یک برنامه بازرسی، تست و جایگزینی جمع کننده های شیلنگ قبل از اینکه خرابی اتفاق افتد با در نظر گرفتن عواملی که شامل : استفاده در شرایط نامناسب، استفاده مکرر از تجهیزات، عملکرد قدیمی جمع کننده ها ی شیلنگ میشود، اجتناب کنید.  بازرسی ها و تست های انجام شده را به صورت مدون در آورید.

شیلنگ را قبل از استفاده کنترل کنید. اگر هر گونه نگرانی نسبت به کارکرد درست آن دارید، شیلنگ را قرنطینه کنید، سرپرست خود را مطلع کنید و از روش کار( دستورالعمل) ایمنی محل کار خود پیروی کنید.

اخطار: اجتناب از بازرسی های شیلنگ ممکن است خطرناک باشد. استفاده از شیلنگ آسیب دیده میتواند منتج به خرابی های زودهنگام، صدمه جسمی، مرگ و تخریب تجهیزات و محل کار گردد.

 

 1. با استفاده از شیلنگ اصلی فشار قوی شستشوی فاضلاب سازگار با محیط زیست ساخت   Transfer Oilکه دارای گواهی تست میباشد قدرت مانور، ایمنی و عمر شیلنگ فاضلاب را افزایش دهید!

 

 

شیلنگ رابط قسمتی از شیلنگ است که به جلوی شیلنگ شستشوی اصلی متصل میباشد. چند متر ابتدای یک شیلنگ شستشوی فاضلاب فشار قوی، قسمتی از شیلنگ است که بیشتر در معرض سایش، تاخوردگی، بریدگی و خرابی قرار میگیرد. قسمت ابتدای شیلنگ نزدیک ترین بخش به تخلیه ساینده عقب نازل میباشد.در اثر جریان آب فشار قوی سریع در شبکه فاضلاب، مواد جامد و معلق که توسط نازل شستشو میشوداحتمالا سرتاسر شیلنگ را پوشانده و موجب سایش زودهنگام یا جدا شدن پوشش خارجی شیلنگ می شود. به همین دلیل نصب شیلنگ رابط اولیه به قسمت جلوی شیلنگ شستشوی اصلی به عنوان یک بخش حفاظتی عمل کرده، در حالیکه تمامیت و طول شیلنگ شستشوی فشار قوی اصلی را حفظ میکند. در حقیقت، زمانیکه شیلنگ حفاظتی شروع به نشان دادن نشانه هایی از سایش، پوشش آلودگی یا تاخوردگی میکند، به آسانی میتوان آن را با یک شیلنگ رابط جدید جایگزین کرد.

در حالیکه شیلنگ اصلی از فرسایش محافظت میشود، این نوع شیلنگ حفاظتی میتواند قدرت مانور شیلنگ شستشوی اصلی را افزایش دهد و در صورتیکه از شیلنگ رابط با قطر کوچکتر استفاده شود عبور از موانع و خمیدگی ها آسانتر صورت می گیرد. شیلنگ اصلی با داشتن پوشش خارجی با رنگ متفاوت موجب افزایش ایمنی عملیات شستشوی فاضلاب شده، همچنین موجب تشخیص راحت محل نازل هنگام جمع آوری شیلنگ میگردد.