توپی انسداد و توپی تست آبندی
توپی انسداد و توپی تست آبندی

کاربرد توپی انسداد: 

■ انسداد شبکه فاضلاب 

■ ایجاد مجرای کنارگذر در شبکه فاضلاب در هنگام حوادث

■ تست آبندی لوله های فاضلاب 

 

نشت در لوله‌ها فاضلاب، باعث آلودگی محیط زیست، افزایش هزینه تصفیه فاضلاب و تخریب شبکه و تاسیسات شهری خواهد شد

 

 :: Sewer Leakage & Air Seal Test According to DIN 4033 ::

 

انواع توپی کنارگذر و توپی مالتی ساز در اندازه های 200 الی 400 و 400 الی 800

 

:Application

Sewer Stopper 

Isolation of Sewer in Accidents 

Leaking and Air Seat Test 

Sewer Infiltration and Exfiltration Leakage Control 

Temporary Network Seal